บัญชีกองทุนบําเหน็จพนักงานของบริษัทลูกหนี้

สารบัญ

ธนาคารเจ้าหนี้นําเงินจากบัญชีกองทุนบําเหน็จพนักงานของบริษัทลูกหนี้ มาหักกับบัญชีสินเชื่อของลูกหนี้ได้หรือไม่

สืบเนื่องจากสายการบินแห่งหนึ่งเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ เป็นคดีแรกที่มีเจ้าหนี้มากที่สุดใน ประวัติการณ์ ยอดหนี้สูงระดับหลายแสนล้านบาท บรรดาเจ้าหนี้สถาบันการเงินหลายแห่งใช้สิทธิ หักกลบลบหนี้ โดยนําเงินในบัญชีเงินฝากมาหักหนี้ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญากู้เงินหรือ ขอสินเชื่อประเภทต่างๆ แต่ปรากฏว่ามีบางบัญชีที่ถูกนํามาหักหนี้ เป็นบัญชีกองทุนบําเหน็จพนักงานบริษัทมียอดเงินหลายสิบล้านบางบัญชีมียอดสูงถึงพันล้านบาท
บัญชีกองทุนบําเหน็จพนักงานบริษัท เป็นกองทุนที่บริษัทจัดให้มีขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ ปี ๒๕๑๖ ตั้งแต่ครั้งยังเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ให้มีการออมเงินไว้สําหรับพนักงาน ที่เกษียณหรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน ให้แยกบัญชีกองทุนออกต่างหากจากบัญชีของรัฐวิสาหกิจ บริษัทต้องจ่ายเงินสมทบเข้าบัญชีกองทุนในอัตราร้อยละ ๑๐ ของเงินเดือนหรือค่าจ้างของพนักงานลูกจ้าง ที่มีสิทธิได้รับเมื่อออกจากงาน เงินจะนําไปใช้ในการประกอบกิจการปกติไม่ได้ และจะนําไปลงทุนหรือหา ผลประโยชน์ได้เฉพาะที่กําหนดไว้ในระเบียบ
เป็นที่ทราบกันอยู่ทั่วไปว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเกิดสถานการณ์โรคระบาด ธุรกิจหลายประเภทได้รับ ผลกระทบ โดยเฉพาะธุรกิจสายการบินที่ต้องหยุดบินทําให้ไม่มีรายได้ การลดพนักงานลดรายจ่ายจึงเป็น มาตรการหนึ่งในแผนการดําเนินธุรกิจให้อยู่รอด พนักงานจํานวนมากสมัครใจออกโดยหวังจะได้เงินบําเหน็จ ไปเป็นต้นทุนในการดําเนินชีวิตต่อในช่วงนั้น แต่เมื่อเงินในบัญชีกองทุนบําเหน็จพนักงานถูกธนาคารเจ้าหนี้
ผู้ทําแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทสายการบินจึงมายื่นคําร้องต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ขอให้ออก หนังสือทวงหนี้ให้ธนาคารเจ้าหนี้คืนเงินเข้าบัญชี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงดําเนินการทวงหนี้ตาม พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๔๐/๓๙ ธนาคารเจ้าหนี้ปฏิเสธหนี้โดยมีข้อต่อสู้ว่า การใช้สิทธิหักกลบลบหนี้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาขอสินเชื่อ ซึ่งระบุไว้โดยชัดแจ้ง การเปิดบัญชีไม่มี ข้อตกลงว่าไม่ให้นําเงินในบัญชีมาหักกับหนี้อื่นที่มีต่อธนาคาร การใช้ชื่อบัญชีกองทุนบําเหน็จพนักงานบริษัท เป็นการให้ใช้ชื่อตามความประสงค์ของลูกค้าเท่านั้น ไม่อาจถือว่ามีข้อตกลงพิเศษ มติคณะรัฐมนตรีหรือระเบียบเกี่ยวกับเงินกองทุนบําเหน็จเป็นเรื่องภายในของลูกหนี้ไม่ผูกพันธนาคารและไม่อาจมาลบล้างการใช้สิทธิหักกลบลบหนี้ซึ่งเป็นสิทธิตามกฎหมาย ไม่มีหลักฐานว่าส่งมติคณะรัฐมนตรีหรือระเบียบกองทุนบําเหน็จ ประกอบการขอเปิดบัญชี คําขอเปิดบัญชีมีมานานตั้งแต่ลูกหนี้ก่อตั้งกองทุน สูญหายหาไม่พบ

คําสั่งชั้นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ มีความเห็นว่า บัญชีกองทุนบําเหน็จพนักงาน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ไม่ใช่บัญชีเพื่อใช้ในกิจการอื่น แต่มีไว้เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานที่พ้นสภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรี และตามพฤติการณ์ต้องถือว่าธนาคารทราบถึงเจตนาในการเปิดบัญชีแล้ว การนําเงินใน บัญชีไปหักกลบลบหนี้ถือว่าขัดต่อเจตนาในการเปิดบัญชีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๔๑ ทั้งหนี้ของธนาคาร ยังมีผู้ทําแผนยังโต้แย้งเกี่ยวกับมูลหนี้ว่ายอดหนี้ไม่ถูกต้อง และมีเจ้าหนี้รายอื่นเจ้าหนี้ โต้แย้งอยู่ และมูลหนี้อยู่ระหว่างสอบสวน จึงเป็นหนี้ที่มีข้อต่อสู้ ไม่อาจหักกลบลบหนี้ได้ตามประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๔๔ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงออกหนังสือยืนยันหนี้ ต่อมาศาลล้มละลายกลาง มีคําสั่งยืนตามคําสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

คําพิพากษาศาลอุทธรณ์ชํานัญพิเศษที่ ๕๐๔๙/๒๕๖๖

เห็นว่า การจะพิจารณาว่าจะนําเงินในบัญชีเงินฝากทั้ง ๔ บัญชี ดังกล่าวว่ามาหักกลบลบหนี้ กับหนี้อื่นได้หรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาถึงลักษณะและสาระสําคัญของสิทธิเรียกร้องตามบัญชีดังกล่าว โดยผู้บริหารแผนนําสืบว่าในการเปิดบัญชีเงินฝากทั้ง ๔ บัญชี นั้น ลูกหนี้ได้แสดงเจตนาแก่ผู้ร้องแล้วว่าเป็นการ เปิดบัญชีตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อวัตถุประสงค์ในการจ่ายบําเหน็จแก่พนักงานที่ออกจากงานเท่านั้น ห้ามมิให้ นําเงินฝากในบัญชีดังกล่าวไปใช้ในกิจการอื่นใดโดยลูกหนี้ส่งระเบียบของลูกหนี้ว่าด้วยกองทุนเงินบําเหน็จ พนักงาน พ.ศ.๒๕๒๔ และมติคณะรัฐมนตรีไปพร้อมกับคําขอเปิดบัญชีด้วย จึงต้องถือว่าคู่สัญญาเข้าใจตรงกัน ว่าเป็นการเปิดบัญชีตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวที่ให้รัฐวิสาหกิจจัดตั้งกองทุนบําเหน็จพนักงานและลูกจ้างขึ้น
โดยแยกบัญชีต่างหากจากบัญชีของรัฐวิสาหกิจ และจะนําเงินกองทุนไปหาผลประโยชน์อื่นนอกจากที่ กระทรวงการคลังกําหนดหรือเห็นชอบไม่ได้ โดยลูกหนี้ต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนบําเหน็จพนักงานเป็นราย เดือนในอัตราร้อยละ ๑๐ ของยอดเงินเดือนหรือค่าจ้างของพนักงานผู้มีสิทธิได้รับเงินบําเหน็จเมื่อออกจากงาน การนําเงินกองทุนบําเหน็จไปหาผลประโยชน์ให้กระทําได้ภายในขอบเขต เช่นนี้เงินในบัญชีจึงเป็นเงินที่มีการ ฝากไว้เพื่อประโยชน์ของพนักงานหรือลูกจ้างเมื่อออกจากงาน ทั้งเงินในบัญชีนี้จะนํามาเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดําเนินธุรกิจหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่นไม่ได้ เมื่อพิจารณาถึงลักษณะแห่งสิทธิเรียกร้องตามบัญชีเงินฝากดังกล่าว อันเป็นสิทธิเรียกร้องเพื่อพนักงานเมื่อออกจากงาน ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธินําเงินฝากในบัญชีกองทุนบําเหน็จ พนักงานบริษัท ทั้ง ๔ บัญชีตามคําร้องไปหักกลบลบหนี้กับหนี้เงินกู้ดังกล่าวได้ เป็นการขัดกับเจตนาอันคู่กรณี ได้แสดงไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๔๑ วรรคสอง

ข้อสังเกต

๑. คดีนี้หากพิจารณาตามข้อสัญญาตามลายลักษณ์อักษรจะมีข้อตกลงให้เจ้าหนี้สามารถหักกลบลบหนี้กับบัญชีเงินฝากของลูกหนี้ได้ปรากฏอยู่ในสัญญาสินเชื่อ และในบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญา แต่ข้อตกลงที่ไม่ให้นําเงินในบัญชีกองทุนบําเหน็จพนักงานมาหักกลบลบหนี้ไม่มีปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร
๒.อย่างไรก็ตาม ศาลล้มละลายกลาง และศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษได้วินิจฉัยโดยพิจารณาถึงลักษณะและสาระสําคัญของสิทธิเรียกร้องตามบัญชีกองทุนบําเหน็จเป็นสําคัญว่ามีลักษณะที่แตกต่างจากบัญชีเงินฝากตามปกติโดยทั่วไปและเป็นสิทธิเรียกร้องเพื่อพนักงานเมื่อออกจากงาน จึงไม่อาจนํามาหักกลบลบหนี้ ดังเช่นบัญชีเงินฝากอื่นๆ ทั่วไปได้ อนึ่ง คดีนี้ธนาคารใช้สิทธิหักกลบลบหนี้จากบัญชีเงินฝากของลูกหนี้ทั้งหมด ๓๗ บัญชี แต่ผู้ทําแผนโต้แย้งเฉพาะบัญชีเงินฝากกองทุนบําเหน็จพนักงานเพียง ๔ บัญชี ไม่ได้โต้แย้งการหัก กลบลบหนี้บัญชีอื่นๆ ด้วย คดีนี้จึงเป็นกรณีศึกษาการปรับใช้กฎหมายกับข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แห่งคดี โดยคํานึงถึงความเป็นธรรมและผู้ที่จะได้รับผลกระทบได้เป็นอย่างดี

#บัญชีกองทุนบําเหน็จพนักงานของบริษัทลูกหนี้

#ธนาคารเจ้าหนี้นําเงินจากบัญชีกองทุนบําเหน็จพนักงานของบริษัทลูกหนี้ มาหักกับบัญชีสินเชื่อของลูกหนี้ได้หรือไม่
📌ติวเนติฯคอร์สยาว เทอม2สมัย76 ยังเปิดรับ มาพร้อมกับการวางแผนการเรียนพร้อมตะลุยข้อสอบเขียน แถมฟรีคอร์สติวสรุป และคอร์สฝึกเขียนข้อสอบ กับระบบJPlaw e-learning (เว็บไซต์) ที่เรียนซ้ำๆได้ถึงวันสอบ
 
กดดูรายละเอียดได้ที่ลิงค์นี้ ได้เลย
 
☆ ติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่
● 088-2878963
● inboxfanpage http://m.me/tuitor.jane
● แอดไลน์สถาบันรับข้อมูลดีๆทางไลน์ครับ https://lin.ee/fEN7wac