สารบัญ

คำร้องใดๆที่ยื่นต่อศาลแล้ว หลังจากนั้นยื่นคำร้องฉบับเดียวกันนั้นอีก ! ทำได้หรือไม่ อย่างไร?

      #วิแพ่งฯ กับ ประเด็น คำร้องใดๆที่ยื่นต่อศาลแล้ว หลังจากนั้นยื่นคำร้องฉบับเดียวกันนั้นอีก ! ทำได้หรือไม่ อย่างไร?
…คำร้องที่ไม่ใช่คำคู่ความ ถ้าคู่ความได้ยื่นคำร้องนั้นๆต่อศาลไปแล้ว หลังจากนั้น มายื่นคำร้องนั้นอีก ศาลจะรับคำร้องไว้หรือไม่ อย่างไร ?
      แนวศาลฎีกาได้วินิจฉัยการจำกัดสิทธิในการยื่นคำร้อง (จำพวกยื่นแล้วยื่นอีก) โดยนำ หลัก ตาม ป.วิ.พ. ม. 144 (ดำเนินกระบวนพิจาณาซ้ำ) และ หลัก ป.วิ.พ. 173 ว.2(1) (ฟ้องซ้อน) ไว้ดังต่อไปนี้ตามแนวตัดสินศาลฎีกา
      แนวศาลฎีกาได้วินิจฉัยการจำกัดสิทธิในการยื่นคำร้อง (จำพวกยื่นแล้วยื่นอีก) โดยนำ หลัก ตาม ป.วิ.พ. ม. 144 (ดำเนินกระบวนพิจาณาซ้ำ) และ หลัก ป.วิ.พ. 173 ว.2(1) (ฟ้องซ้อน) ไว้ดังต่อไปนี้ตามแนวตัดสินศาลฎีกา

1. ถ้าคำร้องนั้นๆที่คู่ความยื่นต่อศาล ศาลได้มีคำสั่งแล้ว

     ถ้าคำร้องนั้นๆที่คู่ความยื่นต่อศาล ศาลได้มีคำสั่งแล้ว โดยวินิจฉัยชี้ขาดในเนื้อหาของคำร้อง (การวินิจฉัยในเนื้อหาของคำร้อง ต้องพิจารณาแล้วแต่ประเภทในการยื่นคำร้อง ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ป.วิ.พ. ของคำร้องนั้นๆ )
แล้วคู่ความมายื่นคำร้องนั้นใหม่อีก เป็นดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำได้ ต้องห้ามตาม ป.วิ.พ. 144

2. ถ้าคำร้องนั้นๆที่คู่ความยื่นต่อศาล อยู่ในระหว่างพิจารณา

     แต่ถ้าคำร้องนั้นๆที่คู่ความยื่นต่อศาล อยู่ในระหว่างพิจารณาหรือไต่สวนคำร้อง แล้วคู่ความนั้นมายื่นคำร้องนั้นใหม่ เช่นก็ถือว่าเป็นร้องซ้อนได้ ต้องห้ามตามป.วิ.พ. 173(1)

#ตัวอย่างฎีกา

1. คำร้องขอให้วินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย ตาม ป.วิ.พ.14

    >>ฎีกาที่ 5767/2557 ระหว่างการพิจารณา จำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายว่าฟ้องโจทก์คดีนี้เป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำกับคดีหมายเลขแดงที่ 1611/2556 ของศาลชั้นต้นหรือไม่
    ….ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดสืบพยานแล้วพิพากษายกฟ้องโจทก์ โดยวินิจฉัยว่าฟ้องโจทก์คดีนี้เป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 มีคำพิพากษาให้ยกคำพิพากษาศาลชั้นต้น โดยวินิจฉัยว่าฟ้องโจทก์คดีนี้ไม่เป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำและให้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาใหม่ตามรูปคดี จำเลยมิได้ฎีกา คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 จึงเป็นที่สุด
   …ดังนั้น ในระหว่างพิจารณาครั้งใหม่ของศาลชั้นต้น จำเลยไม่อาจยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายเรื่องเดียวกันนี้ซ้ำได้อีกแม้คำร้องขอให้ชี้ขาดปัญหาข้อกฎหมายเบื้องต้นของจำเลยฉบับหลังมีเหตุแตกต่างจากที่ยื่นคำร้องขอฉบับแรกคำร้องขอให้ชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายของจำเลยฉบับหลังมีประเด็นต้องวินิจฉัยเช่นเดียวกับคำร้องขอของจำเลยฉบับแรก จึงเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในประเด็นที่ศาลได้วินิจฉัยชี้ขาดไปแล้ว ต้องห้ามตาม ป.วิ.พ มาตรา 144 วรรคหนึ่ง

2. คำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ ป.วิ.พ.326

    >>ฎีกาที่476/2562 ในการขอเฉลี่ยทรัพย์ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 290 (เดิม) **มีประเด็นคือผู้ขอเฉลี่ยทรัพย์ไม่สามารถเอาชำระได้จากทรัพย์สินอื่นของลูกหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งผู้ขอเฉลี่ยทรัพย์ต้องพิสูจน์ให้ได้ในขณะยื่นคำขอ**
    … เมื่อผู้ร้องเคยยื่นคำร้องเพื่อขอเฉลี่ยทรัพย์ของจำเลยที่ 1 ที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้ และศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องเนื่องจากผู้ร้องไม่ขวนขวายหาทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 **จึงฟังไม่ได้ว่าผู้ร้องไม่สามารถเอาชำระหนี้จากทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ได้**
    … การที่ผู้ร้องมายื่นคำร้องในครั้งนี้อีกเพื่อขอเฉลี่ยทรัพย์เดิม โดยอ้างพยานหลักฐานการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือตรวจสอบบัญชีเงินฝากของจำเลยที่ 1 ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ผู้ร้องสามารถกระทำได้ในการยื่นคำขอครั้งแรก อีกทั้งทรัพย์สินที่ผู้ร้องอ้างว่าถูกเจ้าหนี้อื่นยึดไว้ก็ล้วนเป็นทรัพย์สินที่จำเลยที่ 1 มีมาตั้งแต่ก่อนผู้ร้องยื่นคำร้องครั้งแรก การตรวจสอบทรัพย์สินดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่ผู้ร้องสามารถกระทำได้แต่ต้นแต่ไม่ดำเนินการเอง การที่ผู้ร้องมายื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ในครั้งนี้อีก จึงเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำตาม ป.วิ.พ. มาตรา 144

3. คำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ป.วิ.พ.156,156/1

    >>ฎีกาที่ 7777/2560 แม้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคําสั่งศาลชั้นต้นที่ยกคําร้องขอยกเว้นค่า ธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ฉบับที่สองของจําเลยโดยให้เหตุผลว่าเป็นการดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ำก็ตาม แต่ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนเกี่ยวกับการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลนั่นเอง ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 156/1วรรคท้าย บัญญัติว่า ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แต่เฉพาะบางส่วนหรือมีคําสั่งให้ยก คําร้อง ผู้ขออาจอุทธรณ์คําสั่งนั้นต่อศาลได้ภายในกําหนดเจ็ดวันนับแต่วันมีคําสั่ง คําสั่ง ของศาลอุทธรณ์เช่นว่านี้ให้เป็นที่สุด จําเลยจึงไม่มีสิทธิฎีกาอีก 
      ***หมายเหตุ = ฎีกาตัวนี้เป็นแนวการตัดสินของศาลอุทธรณ์ที่ให้ถือว่าเป็นที่สุดตาม 156/1ว.ท้าย แต่ที่ได้หลักคือ คำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล การวินิจในเนื้อหาของคำร้อง คือ156/1ว.2 ไต่สวนแล้วได้ความว่าไม่ได้เดือดร้อน…..” ถือว่าได้วินิจฉัยในเนื้อหาแล้วนั่นเอง

คอร์สติวเนติ อาญา

📌ติวเนติฯคอร์สยาว เทอม 1 สมัย 77 ยังเปิดรับ มาพร้อมกับการวางแผนการเรียนพร้อมตะลุยข้อสอบเขียน แถมฟรีคอร์สติวสรุป และคอร์สฝึกเขียนข้อสอบ กับระบบJPlaw e-learning (เว็บไซต์) ที่เรียนซ้ำๆได้ถึงวันสอบ
 
คอร์สระยะยาว พร้อมกับ Promotion Special Offer
 
กดดูรายละเอียดได้ที่ลิงค์นี้ ได้เลย
 
☆ ติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่
● 088-2878963
● inboxfanpage http://m.me/tuitor.jane
● แอดไลน์สถาบันรับข้อมูลดีๆทางไลน์ครับ https://lin.ee/fEN7wac
คอร์สติวเนติ

คอร์สติวเนติ แพ่ง

📌ติวเนติฯคอร์สยาว เทอม 1 สมัย 77 ยังเปิดรับ มาพร้อมกับการวางแผนการเรียนพร้อมตะลุยข้อสอบเขียน แถมฟรีคอร์สติวสรุป และคอร์สฝึกเขียนข้อสอบ กับระบบJPlaw e-learning (เว็บไซต์) ที่เรียนซ้ำๆได้ถึงวันสอบ
 
คอร์สระยะยาว พร้อมกับ Promotion Special Offer
 
กดดูรายละเอียดได้ที่ลิงค์นี้ ได้เลย
 
☆ ติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่
● 088-2878963
● inboxfanpage http://m.me/tuitor.jane
● แอดไลน์สถาบันรับข้อมูลดีๆทางไลน์ครับ https://lin.ee/fEN7wac